Geachte heer Zalm,

Ruzie is van alle markten en alle tijden. Tegengestelde belangen bestaan op de werkvloer, op school, in relaties, in de eigen wijk of in contacten met overheidsinstellingen. Soms monden die uit in hardnekkige conflicten. Ieder jaar beslechten rechters 1,7 miljoen conflicten, die vaak zijn ontstaan door gebrek aan erkenning, slechte communicatie of (te) hoge wederzijdse verwachtingen. De rechtspraak staat onder druk. En niet alleen dat, recent onderzoek van het Hague Institute for Innovation of Law (Hiil) toont aan dat rechtszaken vaak geen oplossingen bieden, maar het conflict soms juist verergeren. Het is dus van groot belang om betere manieren van conflictoplossing te hebben.

Mediation is een effectief en efficiënt proces om geschillen te beslechten. Een mediator zoekt niet naar het grootste gelijk, maar onderzoekt hoe de partijen er samen toch uit kunnen komen en bewaakt dat proces. Dat gaat over recht, communicatie en psychologie. Daarom werkt mediation sneller en levert het vrijwel altijd een blijvend resultaat.

De reden van deze brief is om aandacht te vragen voor de positie van mediation. Ondanks de goede resultaten is mediation nog geen gemeengoed. Er zijn twee specifieke onderwerpen waarvoor we uw aandacht vragen.

Het eerste punt betreft de structurele inbedding van mediation. Het vorige kabinet heeft een begin gemaakt met de behandeling van het wetsvoorstel ter bevordering van mediation. Dit voorstel draagt bij aan de erkenning en positie van ons vak. Wij denken dat mediation een belangrijke bijdrage kan leveren in de algemeen gewenste modernisering van de rechtspraak. Wij verzoeken u om de behandelingen van dit wetsvoorstel te agenderen, zodat een nieuw kabinet dit voortvarend op kan pakken en ervoor kan zorgen dat mediation, naast rechtspraak, een gelijke plek binnen ons rechtsbestel krijgt.

Meer specifiek vragen we uw inzet op het continueren en inbedden van mediation in het strafrecht. In de afgelopen drie jaar zijn meer dan 2000 strafzaken met succes in mediation opgelost. een slagingspercentage van zo’n 80% waarbij daders en slachtoffers met elkaar binnen het strafrecht afspraken hebben gemaakt gericht op herstel en schadevergoeding. Een verlichting van het justitieel apparaat en een kostenbesparing doordat bijvoorbeeld het CJIB niet meer ingezet hoeft te worden bij het vorderen van schadevergoeding. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt ook nog eens dat er substantieel lager percentage van daders recidiveert nadat ze aan mediation hebben deelgenomen.

Door een kamerbreed geseinde motie van de heer J. Recourt (PvdA) van eind 2016 e.a. is de financiering voor strafmediations bij alle rechtbanken in Nederland voor 2017 geregeld. Voor de periode daarna is evenwel nog niets geregeld. Nu de pilots mediation in strafzaken hun succes hebben bewezen, is het van belang te zorgen voor de noodzakelijke continuïteit van deze vorm van mediation binnen het strafrecht. Wij bepleiten een structurele reservering voor strafmediations in het hele land vanaf 2018.

Met ruim 2200 aangesloten professionals in mediation is de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) de grootste beroepsvereniging en belangenbehartiger voor mediators. Ze maakt zich sterk voor de kwaliteit em verdere professionalisering van het mediationvak.

Wij wensen u en betrokken partijen succes bij de formatie en vertrouwen op een kabinet dat mediation en maatschappelijk effectieve rechtspraak hoog in het vaandel heeft staan..

 

Deze open brief is op 14 september 2017 naar informateur Zalm gestuurd, door Frederique van Zomeren, Voorzitter NMv.